Lập thủ tục cấp giấy phép môi trường

Lập thủ tục cấp giấy phép môi trường
Ngày đăng: 2 tháng trước

  Giấy phép môi trường là một tài liệu quan trọng được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước để cho phép tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến việc xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải và nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải tuân thủ các yêu cầu và điều kiện về bảo vệ môi trường được quy định trong luật pháp.

  Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường

  Theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP về trình tự và thủ tục cấp giấy phép môi trường, các quy trình được thực hiện như sau:

  Hồ sơ

  Hồ sơ yêu cầu cấp phép môi trường bao gồm:

  1) Đơn đề nghị cấp phép môi trường;

  2) Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường.

  3) Các tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác liên quan đến dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

  Trong đó:

  Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác được quy định như sau:

  1) Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường: bản sao báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng;

  2) Đối với dự án đầu tư, cơ sở không thuộc quy định tại điểm a khoản này: chủ dự án, cơ sở không phải nộp tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

  Thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

  Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đã được quy định như sau:

  a) Chủ dự án đầu tư cần thực hiện đánh giá tác động môi trường và nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau khi đã hoàn thành công trình xử lý chất thải cho toàn bộ dự án hoặc từng giai đoạn đầu tư của dự án (nếu có phân kỳ đầu tư) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án.

  b) Chủ dự án đầu tư không cần thực hiện đánh giá tác động môi trường và có quyền tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường sau khi đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

  c) Chủ dự án đầu tư đã quy định trong khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường rằng công trình xử lý chất thải đang được thử nghiệm theo quy định của pháp luật trước khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực. Điều này nhằm đảm bảo rằng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường được nộp đúng thời điểm và giấy phép môi trường được cấp sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm. Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường là 45 ngày trước đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cấp bộ và 30 ngày trước đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện. Điều này đảm bảo rằng giấy phép môi trường được cấp đúng thời điểm.

  d) Chủ cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có quyền tự quyết định thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường để đảm bảo thời điểm phải có giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định này, nhưng không được chậm hơn 45 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cấp bộ, và không được chậm hơn 30 ngày đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tính từ thời điểm phải có giấy phép môi trường.

  Trình tự giải quyết

  Bước 1: Để đầu tư vào dự án, chủ dự án cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường và thanh toán phí thẩm định cấp giấy phép môi trường cho cơ quan chức năng.

  Bước 2: Trong vòng 05 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ (trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều này), cơ quan chức năng sẽ tiến hành các công việc sau:

  a) Đưa ra công khai báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc về bí mật nhà nước và bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

  b) Đề nghị gửi văn bản tham vấn ý kiến đến cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi (nếu xả nước thải vào công trình thủy lợi), chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (nếu dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó), trừ khi dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có sự thay đổi nội dung liên quan đến hoạt động xả nước thải so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cơ quan, tổ chức nhận ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc cấp giấy phép môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu ý kiến, trừ khi có quy định khác tại khoản 9 Điều này; trong trường hợp quá thời hạn nêu trên mà không có văn bản trả lời, thì sẽ được coi là đồng thuận với việc cấp giấy phép môi trường.

  Bước 3: Tổ chức thẩm định cấp giấy phép môi trường theo quy định như sau:

  Trong trường hợp dự án đầu tư đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất hoặc thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại, đồng thời thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường sẽ thành lập hội đồng thẩm định mà không cần tổ chức kiểm tra thực tế.

  Hội đồng thẩm định và đoàn kiểm tra là hai tổ chức quan trọng trong việc cấp giấy phép môi trường. Đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của cơ quan trung ương, Hội đồng thẩm định và đoàn kiểm tra cần có ít nhất 07 thành viên. Trong khi đó, đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thẩm định và đoàn kiểm tra chỉ cần có ít nhất 05 thành viên. Ngoài ra, Tổ thẩm định cũng cần có ít nhất 03 thành viên, trong đó Tổ trưởng là đại diện của cơ quan thẩm định. Với sự tham gia của các thành viên đủ số lượng và đủ chuyên môn, quá trình thẩm định và kiểm tra sẽ được thực hiện một cách chính xác và đáng tin cậy.

  Bước 4: Dựa trên kết quả đánh giá của hội đồng đánh giá, tổ đánh giá hoặc kết quả kiểm tra, kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở nếu đủ điều kiện hoặc thông báo trả hồ sơ cho chủ dự án, cơ sở và nêu rõ lý do nếu không đủ điều kiện cấp giấy phép môi trường.

  Trong trường hợp hồ sơ cần phải điều chỉnh, bổ sung để đảm bảo đủ căn cứ cho việc cấp phép, cơ quan có thẩm quyền sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ dự án và chỉ rõ những nội dung cần phải điều chỉnh, bổ sung. Tuy nhiên, cơ quan cấp giấy phép môi trường không yêu cầu chủ dự án hoặc cơ sở thực hiện bất kỳ công việc nào khác ngoài những nội dung đã được nêu trong văn bản thông báo yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ này.

  lập giấy phép môi trường

  Thời hạn cấp giấy phép môi trường

  Điều 43 Luật bảo vệ môi trường quy định, thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

  a) Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

  b) Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

  c) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có thể quy định thời hạn cấp giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

  Thời gian trả kết quả hoặc thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phải bảo đảm trong thời hạn cấp phép theo quy định.

  Tiếp nhận và trả kết qủa trên môi trường điện tử

  Cơ quan cấp phép đã nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến của mình lên mức độ 4, giúp việc tiếp nhận và trả kết quả cấp giấy phép môi trường trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn. Chỉ trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được giấy phép môi trường thông qua hệ thống điện tử. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho các trường hợp khác nhau.

  a) Dự án đầu tư, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;

  b) Dự án đầu tư, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và đáp ứng các yêu cầu sau đây: không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định này.

  Hoạt động thẩm định, cấp giấy phép môi trường qua môi trường điện tử được thực hiện thông qua tổ thẩm định do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập với không quá 05 thành viên đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; không quá 03 thành viên đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Cơ quan cấp giấy phép môi trường không tổ chức kiểm tra thực tế. Thời hạn lấy ý kiến đối với cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 4 Điều này là 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến. Thời hạn cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở hoặc có văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp giấy phép môi trường quy định tại khoản 6 Điều này là 05 ngày.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline